IŠRAŠAS iš Klaipėdos lopšelio-darželio "Švyturėlis" vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos lopšelio-darželio direktoriaus  2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-98

 

XIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

98. Už nepriekaištingą darbinių pareigų vykdymą, išskirtines savybes, ypatingai gerai atliktą darbą, specialių užduočių, reikalaujančių ypatingos skubos ir kokybės atlikimą, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo asmeninį indėlį, kūrybiškumą darbe ir kitus pasiekimus, skiriami paskatinimai – įstaigos direktoriaus žodinė  padėka, padėka direktoriaus įsakymu ar kitos skatinimo formos.

99. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą ir 98 p. išvardintas aplinkybes lopšelio-darželio ,,Švyturėlis“ direktorius gali skatinti darbuotojus vienkartine pinigine išmoka teisės aktų nustatyta tvarka ir neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų asignavimų (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ bei lopšelio-darželio ,,Švyturėlis” tarybos pritarinu).

100. Vienkartinė  piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda.

101. Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą, skatinami šiais atvejais: labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais: darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis; įstatymų nustatytų švenčių progomis. Skatinimai ir apdovanojimai gali būti: Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštas; Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas; už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui, Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštui gauti; pirmenybė būti paaukštintam pareigose.