IŠRAŠAS iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus  2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-163

XI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

120. Lopšelio-darželio darbuotojai skatinami padėkos raštais už pavyzdingą pareigų atlikimą valstybinių ir profesinių švenčių proga, gyvenimo ir darbo jubiliejų progomis ar kitomis svarbiomis progomis, taip pat už ypač svarbius darbo rezultatus.

121. Motyvuotą teikimą Lopšelio-darželio direktoriui dėl darbuotojų skatinimo teikia direktoriaus pavaduotojai.

122. Darbuotojai už gerus darbo pasiekimus gali būti skatinami padėkos raštais:

122.1. Lopšelio-darželio direktoriaus;

122.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo;

122.3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus;

122.4. Klaipėdos miesto Mero;

122.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro.

123. Darbuotojų skatinimas svarstomas Įstaigos taryboje.

124. Darbuotojai negali būti skatinami jei turi galiojančių drausminių nuobaudų.

125. Lopšelio-darželio darbuotojai gali būti skatinami, skiriant premiją.

126. Premijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 straipsniu: už labai gerus metinius darbo rezultatus, kai darbuotojams skiriamos metinės užduotys; už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.

127. Vienkartinėmis ypač svarbiomis Lopšelio-darželio veiklai užduotimis laikomos užduotys, kurios atitinka šiuos kriterijus:

127.1. reikšmingai prisideda prie Lopšelio-darželio vidaus administravimo veiklos ar šios veiklos gerinimo;

127.2. svarbios ir (ar) didelio masto darbuotojo, vykdomų funkcijų požiūriu;

127.3. yra baigtinės t.y. nėra nuolatinio pobūdžio.

129. Premija gali būti skiriama tik už tokią užduotį, kuri įvykdyta nepriekaištingai ir užduočiai įvykdyti nustatytais terminais.

130. Premijos konkretų dydį argumentuotai siūlo darbuotoją kuruojantis vadovas, Lopšelio-darželio direktorius, siūlymus premijuoti pedagogą gali teikti Įstaigos tarybos pirmininkas.