Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Švyturėlis” – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei teikianti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems įvairaus sudėtingumo kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos bei įvairiapusių raidos sutrikimų. Ugdymas įstaigoje organizuojamas lietuvių ir rusų kalbomis.

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Švyturėlis”
Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis ,,Švyturėlis”
Mokyklos veiklos pradžia: 1968 metai.
Mokyklos tipas: lopšelis-darželis.
Mokyklos adresas:   Kalnupės g. 20, LT-93198 Klaipėda
Telefonas:   Direktorius +37066737701,
                    Raštinės administratorius +37066737700.
Darbo laikas: 7.30-18.00 val.
El. paštas: rastine@svyturelis.lt
Mokymo kalba: lietuvių, rusų.
Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas 188691433, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Veiklos sritis: švietimas,  kodas 80.10.00.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190424633

VIZIJA  aukštos pedagoginės kultūros ugdymo įstaiga, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias bei įtakojanti jų atsiskleidimui ir orientuota į asmenybės brandą ir socializaciją.

MISIJA – teikti kokybiškas švietimo paslaugas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius vaikų poreikius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas bei saugią ugdymosi aplinką.

STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui, socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuoti vaikams saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, pritraukti lėšų įstaigos veiklos  modernizavimui ir įrenginių atnaujinimui, užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą.

VERTYBĖS:
Pagarba vaiko asmenybei ir individualybei; kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė, turinti teisę daryti poveikį savo ugdymuisi, atskleisti savo gebėjimus.
Pedagogų siekimas tobulėti, taikyti įvairius metodus bei modernias technologijas, kurti edukacinę aplinką.
Glaudus bendradarbiavimas su šeima; tėvai – aktyvūs pagalbininkai ugdymo procese, vaikų sveikatos stiprinime.
VEIKLOS TIKSLAI:
1. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas.
2. Plėtoti įstaigos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant visapusiško vaiko ugdymo.