2015-2016 m. m. plačiojo vidaus audito rezultatai

2016 m. balandžio mėnesį įstaigoje atliktas Platusis auditas. 71%  visų darbuotojų atsakė į pateiktas anketas.

GERIAUSIAI VERTINTI ŠIE VEIKLOS RODIKLIAI:

1.1.1. Vaikų kultūra;

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė;

2.1.1. Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams;

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas;

2.14. Ugdymo(si) aplinkos priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams, bei interesams;

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose;

5.4.1. Lėšų vadyba.

TOBULINTINI ŠIE VEIKLOS RODIKLIAI:

1.1.3. Įstaigos mikroklimatas;

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas;

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas;

5.2.1. Įsivertinimo procesas;

5.3.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas.