KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“

PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI

2021 m. birželio mėn.

Pedagoginis personalas bei administracija auditą atliko elektroninio dienyno pagalba, pildant ją internetu. 21 anketa.

Išdalinta 21 anketa ne pedagoginiam personalui, grąžinta 21, t.y. 100 proc.

Atlikus duomenų analizę nustatyta:

 

STIPRIAUSIOS SRITYS

4 LYGIS

3 LYGIS

4.2.3. Pedagoginė ir socialinė pagalba – 88 %

5.1.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys – 88 %

2.3.3. Ugdymosi motyvacijos palaikymas – 38 %
5.3.1. Vadovų  profesinė kompetencija – 86 %

5.3.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas – 86 %

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – 38 %
2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas – 81 %

2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė – 81 %

3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 38%
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika – 69 %

TOBULINTOS SRITYS

2 LYGIS

1 LYGIS

1.1.1. Vaikų kultūra – 12 %
1.1.3. Įstaigos mikroklimatas – 7 %
1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė – 7 %