KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“

PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI

2023 m. gegužės mėn.

Pedagoginis personalas bei administracija auditą atliko elektroninio dienyno pagalba, pildant ją internetu. 21 anketa.

Išdalinta 19 anketų ne pedagoginiam personalui, grąžinta 19.

Viso – 40.

Atlikus duomenų analizę nustatyta:

STIPRIAUSIOS SRITYS

4 LYGIS

3 LYGIS

5.3.1. Vadovų  profesinė kompetencija – 80,00 %

5.4.2. Patalpų naudojimas – 77,50 %

1.1.3. Įstaigos mikroklimatas – 72,50  %

1.1.1. Vaikų kultūra – 60,00 %

4.2.3. Pedagoginė ir socialinė pagalba – 75,00 %

1.1.5. Tradicijos – 72,50 %

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir

bendradarbiavimo kokybė – 57,50 %

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose – 72,50 % 2.1.2. Programų tarpusavio dermė – 47,62 %

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais – 47,62 %

5.4.1. Lėšų vadyba – 72,50 % 3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 47,62 %

2 LYGIS

1 LYGIS

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – 19,05 % 2.2.3. Metodinė pagalba planavimui – 4,76 %
4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas – 17,50 % 1.3.3. Atvirumas pokyčiams – 2,50 %
2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams – 14,29 %