KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“

PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI

2019 m. gegužės mėn.

 

Išdalinta 48 anketos, grąžinta 48, t.y. 100 proc. Atlikus duomenų analizę nustatyta:

 

STIPRIAUSIOS SRITYS

4 LYGIS

3 LYGIS

5.3.1. Vadovų  profesinė kompetencija – 79 %

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais – 82 %

5.4.1. Lėšų vadyba – 73 %

3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 73 %

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose – 62,5 %

1.1.1. Vaikų kultūra – 60 %

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas – 62,5 %

 

TOBULINTOS SRITYS

2 LYGIS

1 LYGIS

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – 23 %

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė – 4 %

1.1.3. Įstaigos mikroklimatas – 17 %

 

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas –  17 %