KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“

PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI

2021 m. birželio mėn.

Pedagoginis personalas bei administracija auditą atliko elektroninio dienyno pagalba, pildant ją internetu. 21 anketa.

Išdalinta 20 anketa ne pedagoginiam personalui, grąžinta 20, t.y. 100 proc.

Atlikus duomenų analizę nustatyta:

STIPRIAUSIOS SRITYS

4 LYGIS

3 LYGIS

5.3.1. Vadovų  profesinė kompetencija – 88 %

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokyklose – 85 %

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas – 81 %

1.1.1. Vaikų kultūra – 56 %

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė – 52 %

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais – 52 %

4.2.3. Pedagoginė ir socialinė pagalba – 80 %

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas – 80 %

5.1.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys – 80 %

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams – 43 %

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – 43 %

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje – 38 %

5.3.2. Personalo komplektavimas ir darbo organizavimas – 80 %

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas – 78 %

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose – 78 %

3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 38 %

1.1.3. Įstaigos mikroklimatas – 37 %

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė – 37 %

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje – 78 %

5.4.2. Patalpų naudojimas – 78 %

2 LYGIS

1 LYGIS

3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 19 %

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant – 14 %

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra – 7 %