KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“

PLAČIOJO AUDITO VERTINIMO SRITYS, TEMOS IR VEIKLOS RODIKLIAI

2020 m. birželio mėn.

 

Išdalinta 37 anketos, grąžinta 37, t.y. 100 proc. Atlikus duomenų analizę nustatyta:

 

STIPRIAUSIOS SRITYS

4 LYGIS

3 LYGIS

5.3.1. Vadovų  profesinė kompetencija – 76 %

 

1.3.1. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir

bendradarbiavimo kokybė – 65 % 

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas – 74 %

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas – 40,5 %

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas – 70 %

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje – 38 %

 

1.1.5. Tradicijos – 65 %

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika – 62 %

 5.1.3. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis 38 %

3.2.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga – 32 %

TOBULINTOS SRITYS

2 LYGIS

1 LYGIS

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – 8 %

 

1.1.1. Vaikų kultūra – 8 %